آدرس پشتیبانی کالا هفت

(بخش مرکزی ، شهر بجنورد، کوی امام سجاد ، خیابان شاهد ، کوچه شاهد 10 [شهید رسالتی 1] ، پلاک 15 ، طبقه همکف - کوی امام سجاد کوچه شاهد 10 [شهید رسالتی 1] پلاک 15 شماره تماس:05832322719 کد پستی :9418837364

شماره تماس :05832322719
شماره موبایل :09153877751, 09391069282